Privacy Statement

Privacy statement


Privacyverklaring, cookiebeleid en werkwijze

Versie 2, 4 juni 2018


Uw privacy is voor Invicta Advocatuur van groot belang. Wij respecteren uw privacy en uw persoons-gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.  Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leest u hoe Invicta Advocatuur omgaat met persoonsgegevens. Deze verklaring is onder meer van toepassing op de verwerking van de persoonsgegevens van (de contactpersonen van) onze (potentiële) cliënten, (contactpersonen van) relaties en verwijzers en personen van wie in het kader van de juridische dienstverlening persoonsgegevens worden verwerkt, alsmede op de bezoekers van de website www.invicta-advocatuur.nl


Invicta Advocatuur is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Van tijd tot tijd kunnen wij dit Privacy Statement aanpassen, bijvoorbeeld wanneer er aanpassingen zijn in de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of als dit nodig is op basis van de regelgeving.


Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met ons via onderstaande gegevens.


Contactgegevens

Invicta Advocatuur

Mw. mr. E.A.G. van Acker

Maximiliaanstraat 9

4564 EN Sint Jansteen


www.invicta-advocatuur.nl

eva@invicta-advocatuur.nl

info@invicta-advocatuur.nl


GSM: 06-14348934 (ook Whatsapp)

Tel:    0114-700204

Fax:   0114-700214Welke persoonsgegevens kunnen worden verwerkt

De persoonsgegevens die we van u verwerken zijn:

Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt

Contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn ter behandeling van uw dossier. Het betreft o.a. naam, adres, telefoonnummer, geslacht, BSN, identiteitsdocumenten, contact-gegevens en andere persoonsgegevens ingevuld op (web- en contact)formulieren. De exacte inhoud van de gegevens hangt af van de inhoud van de genoemde formulieren verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken, events, seminars, ed.


Persoonsgegevens die inzicht geven in het gebruik van de website of andere elektronische communicatiemiddelen

Dit kunnen gegevens zijn als IP-adres hetgeen kan worden gebruikt voor bijv. het analyseren van de werking van de website (zoals surfgedrag, bezochte pagina’s, tijdsduur verblijf op de pagina etc.)


Persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen

Het betreft persoonsgegevens welke beschikbaar zijn op openbare sociale media platforms, zoals LinkedIn en Facebook. Ook gegevens welke zijn verkregen uit openbare zakelijke websites en registers zoals het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster, alsmede van de RDW, Gemeente ed. Doeleinden

Wij gebruiken deze persoonsgegevens voor de onderstaande doeleinden:

Om opdrachtovereenkomsten waarin u ons opdracht heeft gegeven tot het leveren van juridische diensten. Hiervoor gebruiken wij uw NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht, BSN en eventuele bijzondere persoonsgegevens, indien dit relevant is voor uw zaak. Denkt u hierbij dan aan: uw inkomen (om te kijken of u recht hebt op gesubsidieerde rechtsbijstand (of voor alimentatiekwes-ties)), uw gezinssituatie of burgerlijke staat (als het gaat om een familiezaak), nationaliteit, lidmaatschap van een vakbond, medische gegevens (voor sociale zekerheidszaken) of strafrechtelijke gegevens.


De bijzondere persoonsgegevens (waaronder de strafrechtelijke gegevens) verwerken wij indien de verwerking noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering óf na uw uitdrukkelijke toestemming. Deze toestemming kan u worden gevraagd via de telefoon, mail, SMS/Whatsapp of wordt opgenomen in de opdrachtovereenkomst en zal in de casus worden genoteerd. Ook kunnen gegevens van betrokken partijen worden verwerkt.


De persoonsgegevens worden mede gebruikt om de geleverde diensten te kunnen factureren aan u of aan een derde (zoals de Raad voor Rechtsbijstand) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zo verplicht de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorime (Wwft) o.a. advoca-ten bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen. Het gaat hierbij o.a. om een kopie van een identiteitsbewijs. Daarnaast worden wij door de Algemene wet Inzake Rijksbelastingen verplicht bepaalde persoonsgegevens te verwerken en te bewaren.


Om contact met u te kunnen onderhouden is het van belang dat wij beschikken over uw persoonsgegevens. Op basis hiervan bepalen wij welke informatie en kanalen relevant zijn en welke momenten het meest geschikt zijn voor het verstrekken van informatie of het tot stand brengen van contact.


De persoonsgegevens kunnen ook gebruikt worden voor het analyseren van het gebruik van de website en om deze te verbeteren, of onze dienstverlening, of uw voorkeuren, wensen en behoeften. Ook kunnen wij uw medewerking verzoeken aan een tevredenheidsonderzoek en gebruiken wij uw gegevens om (management-)rapportages te maken. Uw gegevens worden tevens gebruikt ter bescherming van onze veiligheid.De grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens

Verwerking van de persoonsgegevens vindt alleen plaats wanneer dit is toegestaan op basis van één van de grondslagen uit de AVG:

Toestemming

Noodzakelijkheid voor het sluiten van de overeenkomst

In het belang van het leveren van de diensten/het uitvoeren van de opdracht

Wettelijke verplichting

Gerechtvaardigd belang.Bewaren van gegevens

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Tenzij wij in verband met wettelijke verplichtingen uw persoonsgegevens langer moeten bewaren zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen als u uw toestemming heeft ingetrokken. Het dossier wordt uiterlijk zeven jaar na het beëindigen vernietigd. Wij zullen dan enkel nog gegevens van u bewaren waarmee wij kunnen nagaan of we in de toekomst een strijdig belang kunnen voorkomen. Gegevens van potentiële cliënten worden verwijderd zodra blijkt dat het niet tot een verdere samenwerking komt.Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens zijn alleen op basis van “need to know” toegankelijk voor daartoe geautoriseerde personen bij Invicta Advocatuur. Wij maken uw gegevens niet bekend aan derden, tenzij wij dat nodig achten om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om onze of andermans rechten te beschermen, of om nakoming van de Privacy Statement af te dwingen.Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Soms is het nodig om uw persoonsgegevens met derden te delen. Dat kan, afhankelijk van de omstandigheden van het geval, noodzakelijk zijn bij de behandeling van uw dossier. Ook zijn er wettelijke verplichtingen die ertoe strekken dat persoonsgegevens aan derden worden verstrekt of is het nodig voor facturatie van de verrichte werkzaamheden, voor de uitvoering andere financiële verplichtingen of voor het evalueren van de diensten.


Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen. Met deze partijen zijn, indien dit vanuit de AVG verplicht is gesteld, verwerkers-overeenkomsten gesloten.


Uw gegevens zullen niet met derden worden gedeeld voor commerciële doeleinden, met uitzondering van het met een andere organisatie organiseren van een gezamenlijke activiteit. Wij zullen in dat geval enkel de noodzakelijke gegevens uitwisselen.


Persoonsgegevens kunnen voorts bij een fusie, overname, reorganisatie of verkoop van (een deel van) de onderneming met anderen worden gedeeld.


De dossiers die door ons worden behandeld, worden vastgelegd en bewaard in Nederland. De daarin opgenomen persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), tenzij dit noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.


Bij het verwerken van persoonsgegevens kunnen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derde partijen. Deze partijen kunnen zich vinden buiten de EER. Wanneer van toepassing, hebben wij pas-sende veiligheidsmaatregelen genomen om de persoonsgegevens te delen. Wij kunnen deze gegevens doorgeven als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht tot het leveren van de juridische diensten, of indien dat noodzakelijk is in het kader van een rechtsvordering.Cookies

Onze website gebruikt functionele cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar informatie kan worden opgeslagen. Onze cookies zijn functioneel en dat wil zeggen dat ze alleen worden geplaatst om de goede werking van de site mogelijk te maken. U kunt het gebruik van cookies blokkeren door de instellingen in uw web browser aan te passen. Dit kan vervolgens echter van invloed zijn op het functioneren van de website.Websites van derden

Onze website bevat hyperlinks naar websites van andere partijen en sociale-media-buttons. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van de betreffende sociale-media-platforms. Evenmin zijn wij verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op die websites en sociaal-media-platforms.Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze website, de werkwijze of de samenwerking met derden wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens bovenaan deze pagina.


U heeft de volgende rechten:

Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;

Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;

Het laten corrigeren van fouten;

Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens (mits dit niet in strijd is met een van onze wettelijke verplichtingen);

Intrekken van toestemming;

uw gegevens over te dragen aan een andere partij;

Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.


Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder.