Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden


 

Invicta advocatuur

De praktijk van Invicta advocatuur (hierna: Invicta) wordt uitgeoefend in de vorm van een eenmanszaak.I Definities


In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 

1. De opdrachtgever

De cliënt als contractspartij van Invicta. De opdrachtgever dient als debiteur in te staan voor de betaling van de facturen van Invicta, tenzij anders tussen partijen schriftelijk mocht zijn overeengekomen voorafgaand aan de totstandkoming van de opdracht en waaruit voortvloeit, dat een derde daarvoor instaat.


2. Het honorarium

De financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) exclusief verschotten en kantoorkosten, die Invicta voor de uitvoering van de opdracht met de opdrachtgever schriftelijk is overeengekomen. Mocht de hoogte van het honorarium niet tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen, dan wordt dat honorarium berekend volgens het Calculatie-schema voor Ad-vocatendeclaraties, zoals die destijds is vastgesteld door de Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten en die gold tot 1 januari 1997. De resultante daarvan vormt de minimale en redelijke vergoeding zoals bedoeld in artikel 7:405 lid B.W.


3. Verschotten

De kosten die Invicta in het belang van de uitvoering van de opdracht maakt.


4. Kantoorkosten

Door Invicta zelf te bepalen vaste c.q. percentuele opslag op het honorarium ter redelijke bestrijding van de kosten van de kantoorfaciliteiten. Deze kosten bedragen maximaal 5% van het honorarium.

Het honorarium, de verschotten en de kantoorkosten worden uitgedrukt in een declaratie van Invicta exclusief de daarover verschuldigde Nederlandse btw, tenzij zulks naar Nederlands Belastingrecht niet aan de opdrachtgever in rekening behoeft te worden gebracht.


5. Derdengelden

Conform de daartoe gestelde regels van de Nederlandse Orde van Advocaten zal Invicta gelden ten behoeve van de opdrachtgever laten ontvangen op de rekening van de Stichting Derdengelden Invicta. Invicta is gerechtigd tot verrekening van de openstaande facturen op het moment van ontvangst ven het geld met de ontvangen gelden. Gedurende de eerste dertig dagen na ontvangst op voornoemde derdengeldenrekening is Invicta geen rente verschuldigd ten aanzien van de opdrachtgever. Na deze termijn is Invicta aan de opdrachtgever vanaf dat moment rente verschuldigd gelijk aan de rente die voor het bedrag t.b.v. de opdrachtgever wordt verkregen.II.   Toepasselijkheid


6. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Invicta en een opdrachtgever, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.

 

7.  Alle bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van Invicta en van al degenen die voor Invicta werkzaam zijn, ongeacht de rechtsbetrekking waarin zij tot Invicta staan.III.  Opdracht


8. Iedere opdracht wordt met terzijdestelling van artikel 7:404 en 7:409 lid 2 B.W. uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Invicta. Dit houdt in dat de opdrachtgever ermee in-stemt, dat Invicta de opdracht onder haar verantwoordelijk-heid laat uitvoeren door een aan Invicta verbonden advocaat. Ten aanzien van de totstandkoming van een opdracht kan Invicta slechts bevoegdelijk worden vertegenwoordigd door een aan Invicta verbonden advocaat. De werking van artikel 7:404 lid 2 B.W., dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt, wordt uitgesloten indien aan twee of meer personen een opdracht is gegeven.

 

9. Op Invicta rust een inspanningsverbintenis. Dit betekent dat van Invicta geen resultaat kan worden verwacht voor de verrichte werkzaamheden en de verleende diensten. Invicta zal bij de uitvoering van de opdracht de nodige zorgvuldig-heid in acht nemen en naar beste vermogen met de belangen van de opdrachtgever rekening houden.


10. Opdrachtgever is gehouden, alle relevante gegevens en bescheiden, welke Invicta overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het adequaat uitvoeren van de verleende op-dracht, tijdig in de gewenste vorm ter beschikking te stellen. De opdrachtgever staat in voor de juistheid van de informatie. Indien de gewenste gegevens/informatie niet of niet tijdig en in de gewenste vorm door Invicta wordt ontvangen, kan dit tot opschorting van de opdracht aan de zijde van Invicta leiden. Voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade is Invicata niet aansprakelijk of verantwoordelijk.


11. Invicta bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd met inachtneming van de geldende Ge-dragsregels van Advocaten, zoals vastgesteld door de Neder-landse Orde van Advocaten.


12. Voor zover voor de uitvoering van de opdracht de in-schakeling van een derde nodig is, zal daarover zo mogelijk overleg worden gepleegd met de opdrachtgever, behoudens ingeval van deurwaardersbijstand en met betrekking tot waarneming en vervanging. Bij het inschakelen van een derde zal door Invicta de nodige zorgvuldigheid worden be-tracht. Invicta is niet aansprakelijk voor de dienstverle-ning/gedragingen of evt. tekortkomingen daarin. De op-drachtgever stemt er mee in dat Invicta de aansprakelijk-heidsbeperking van deze derde voor de opdrachtgever aanvaardt.


13. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uit-sluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rech-ten ontlenen, onder welke naam of titel dan ook.

 


IV. Declaratie


14.  Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever aan Invicta het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd.

 

15. Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode van één maand, tussentijds in rekening worden gebracht.


16. Invicta is gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de definitieve afrekening in het kader van de opdracht. Invicta zal de werkzaamheden pas aanvangen/ voortzetten na ontvangst van het in rekening gebrachte voorschot, dan wel na zekerheidstelling.


17.  In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijk systeem van gefinancierde rechtshulp, is de declaratie beperkt tot die kosten, waaronder begrepen de eigen bijdrage die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de opdrachtgever komen.

 


V.   Betaling


18.  Betaling van declaraties van Invicta dient te geschieden zonder enig beroep op korting en of compensatie, zonder opschorting of verrekening – uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragings-rente gelijk aan de geldende wettelijke rente, verschuldigd.


19. Opdrachtgever dient binnen 30 dagen na factuurdatum, eventuele bezwaren tegen de inhoud van de factuur schrifte-lijk aan Invicta kenbaar te maken, bij gebreke waarvan eventuele aanspraken komen te vervallen. Opdrachtgever heeft geen recht van verrekening of opschorting.


20. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van Invicta daartoe aanlei-ding geeft, is Invicta gerechtigd van opdrachtgever te verlan-gen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Invicta te bepalen vorm. Indien de opdrachtgever ver-wijtbaar tekort mocht schieten in de nakoming van jegens Invicta aangegane verplichtingen, dan wel mocht nalaten de verlangde zekerheid te stellen, is Invicta gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan Invicta, uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.


21. Alleen betaling door overboeking op één van de ten name van Invicta gestelde bankrekeningen, dan wel betaling in contanten tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de opdrachtgever.


22. Invicta heeft het recht de werkzaamheden op te schorten, te staken of te beëindigen indien (tijdige) betaling van de facturen uitblijft. Dit geldt ook voor zaken waarin wordt gewerkt op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand.


23. Indien Invicta invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim is, komen de invorderingskos-ten, die gesteld worden op 15% van het honorarium met een minimum van € 600,= zulks vermeerderd met de verschotten, ten laste van de opdrachtgever. De door de opdrachtgever aan Invicta verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, wordt vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 8 dagen na de aan de opdrachtgever verzonden laatste betalingsherinnering.


24. Indien de opdrachtgever de opdracht met Invicta om welke reden dan ook beëindigt, is de opdrachtgever verplicht de gewerkte uren en de verschotten te voldoen binnen 8 da-gen na dagtekening van de door Invicta gemaakte einddeclaratie.

 


VI.     Aansprakelijkheid


25.  Invicta sluit iedere aansprakelijkheid voor schade van opdrachtgever of derden uit, tenzij sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Invicta.


26. Invicta is voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd over-eenkomstig de door de Nederlandse Orde van Advocaten vastgestelde Verordening op de beroepsaansprakelijkheid. Een kopie van de huidige polisvoorwaarden wordt desge-vraagd aan de opdrachtgever ter inzage aangeboden.


27.  Voor het geval waarin Invicta toch aansprakelijk is voor schade van de opdrachtgever of derden, dan wordt deze aansprakelijkheid  beperkt tot het bedrag dat in het desbetref-fende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroeps-aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico, dat volgens de polisvoorwaarden ten laste van de verzekerde is. Bij opzet van Invicta, waaronder mede worden verstaan de aan Invicta verbonden advocaten, geldt die beperkingen niet. Indien de beroepsaansprakelijkheid niet voor betaling van de schade zorgdraagt, dan is de schade beperkt tot het bedrag gelijk aan het in rekening gebrachte honorarium in dat dossier met een maximum van € 10.000,00.


28.  Iedere aansprakelijkheid van Invicta bij de uitvoering van een opdracht waarbij schade aan personen of zaken wordt toegebracht, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten Algemene Aansprakelijkheidsverzekering (AVB) wordt uitgekeerd, inclusief het bedrag van het eigen risico.


29. Iedere aansprakelijkheid van Invicta vervalt wanneer niet binnen drie maanden na het ontstaan van de schade een verzoek tot schadevergoeding schriftelijk gestaafd met be-scheiden en deugdelijk onderbouwd bij Invicta is ingediend. Na deze termijn vervalt het recht op schadevergoeding. Iedere aanspraak jegens Invicta vervalt na twee jaar nadat de me-dedeling door opdrachtgever is geschied, althans had behoren te geschieden, tenzij die aanspraak inmiddels bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt. Invicta is niet aansprakelijk jegens opdrachtgever, zolang deze zijn verplichtingen jegens Invicta niet is nagekomen. Het recht van opdrachtgever om de overeenkomst met Invicta te ontbinden is in een dergelijk geval uitgesloten.


30.  Invicta is niet aansprakelijk voor de tekortkomingen van derden, onder welke naam of titel dan ook.

 


VII.   Overige


31.  Het met een opdracht gevormde dossier zal gedurende tien (10) jaar worden bewaard, waarna het, zonder vooraf-gaande toestemming van de opdrachtgever, zal worden vernietigd.


32.Invicta is, met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever en de Verordening op de publiciteit van de Nederlandse Orde van Advocaten, in het kader van de belan-genbehartiging van de opdrachtgever bevoegd om zonder voorafgaand overleg  met de opdrachtgever en met inacht-neming van de privacy van de opdrachtgever, medewerking te verlenen aan het geven van publiciteit om de betreffende zaak. Ook na beëindiging van de zaak, bestaat voor Invicta deze bevoegdheid. Eventuele schade die hierdoor ontstaat valt niet onder de aansprakelijkheid van Invicta.VIII. Toepasselijk recht en forumkeuze


33.  De rechtsverhouding tussen Invicta en de opdrachtgever is onderworpen aan Nederlands recht.


34.  De geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.